Facebook

Galerie

Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor

DescriereCoordonator master:

Conf.Univ.Dr Cosmin OLTEANU


 


    Acreditare ARACIS - 26.05.2016 

Programul de studii universitare de master
„Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor” reprezintă o structură ce urmăreşte calificări profesionale în sfera afacerilor mici şi mijlocii şi a întreprenoriatului. Conceput şi elaborat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi prin metodologia de evaluare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), acest Program reprezintă ciclul al doilea de studii universitare şi se va desfăşura pe durata a 4 semestre, asigurând aprofundarea în domeniul administrării afacerilor.

 

 
       Misiunea acestui Program de master este de a forma specialişti cu multiple competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii, potenţiali manageri şi întreprinzători, care să contribuie la crearea unui nou statut al omului de afaceri, în general şi al întreprinzătorului, în special, ca principali actori ai sistemului economic concurenţial. Competenţele teoretico-aplicative oferite de Program vor facilita integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.
 
       Disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ abordează problematica vastă a afacerilor mici şi mijlocii în contextul noii economii bazate pe cunoştinţe, al amplificării relaţiilor economice, precum şi al schimbărilor înregistrate la nivel naţional şi internaţional. Dintre acestea, amintim:
 
- Economia întreprinderii mici şi mijlocii;
- Management financiar al IMM-urilor;
- Marketingul afacerilor mici şi mijlocii;
- Economie comportamentală;
- Managementul proiectelor de afaceri;
- Guvernanţă şi gestiunea financiară a firmei;
- Statistică pentru afaceri;
- Antreprenoriat şi cultură antreprenorială;
- Managementul schimbării şi inovării;
- Diagnosticul afacerilor;
- Comunicare, relaţii publice şi negociere în afaceri;
- E-Business.
 
       Competenţele generale ale Programului de master se concretizează în abilităţi privind manifestarea spiritului de întreprinzător, dimensionarea afacerilor pe baza unei evaluări corecte a riscurilor pe care acestea le implică, fundamentarea şi adoptarea unor proiecte de afaceri viabile, acordarea de consultanţă în afaceri etc.
 
       Competenţele profesionale generate de Programul de master includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată, abilitatea de a construi echipe şi de a promova un întreprenoriat participativ, de a identifica oportunităţi de afaceri şi de a adopta decizii în timp real, de a fi flexibil şi receptiv la nou etc.
 
Obiectivele Programului de master pot fi sintetizate astfel:
 
- Formarea de specialişti de înaltă calificare în administrarea afacerilor mici şi mijlocii prin învăţământ postuniversitar;
- Crearea de competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
- Acordarea de diplome şi certificate de studii recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
- Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de consultanţă în domeniul afacerilor mici şi mijlocii, cu referire specială la elaborarea planurilor de afaceri, a strategiilor şi a politicilor organizaţionale;
- Perfecţionarea sistemului de învăţământ postuniversitar românesc, prin racordarea permanentă a conţinutului tematic, a tehnologiilor didactice şi a metodelor de evaluare la standardele europene şi internaţionale;
- Susţinerea cadrelor didactice în ceea priveşte participarea la competiţiile de granturi şi proiecte desfăşurate la nivel naţional, european şi internaţional;
- Crearea unor parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate, pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.
 
Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui Program de master:
 
 
- Întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul de producţie şi de prestări de servicii;
- Lansarea în activităţi întreprenoriale pe cont propriu;
- Organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale ce desfăşoară şi activităţi economice;
- Administraţia publică centrală şi locală;
- Diverşi agenţi economici (inclusiv corporaţii multinaţionale);
- Organizaţii specializate în activităţi de training oferite potenţialilor întreprinzători;
- Organizaţii şi instituţii de consultanţă în afaceri.
 
  

Informații Admitere

30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
 
 
1. Balaure, V. (coordonator)- Marketing, București: Uranus, 2002 - p.13-124, 313-618.
13- 75    337-344   382-397   397-404  405-420 425-438 486-522
 
Esenţa marketingului: Contexul promovării marketingului. Conceptul de marketing. Consumatorul - element central de referinţă al marketingului. Funcţiile marketingului. Locul marketingului în familia ştiinţelor economice.
Dezvoltarea marketingului. Domeniile de aplicare şi specializarea sa: Etape în evoluţia teoriei şi practicii marketingului. Specializarea marketingului în activităţile economice. Marketingul în domenii non-economice.
Strategia de piaţă şi mixul de marketing.
Politicile de produs, pret , distributie in practica de mk 
Politica promotionala din perspectiva marketingului online
Conducerea activităţii de marketing: Sistemul informaţional de marketing.
 
2. Cătoiu, I. (coordonator) Cercetări de marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2009, p.17-37, 73-142, 189-347, 435-525
 
Coordonatele definitorii ale cercetării de marketing: Cercetarea de marketing şi aria sa. Apariţia şi dezvoltarea cercetării de marketing. Perspectivele cercetării de marketing.
Tipologia şi procesul cercetării de marketing: Tipologia cercetărilor de marketing. Procesul cercetării de marketing.
Măsurarea fenomenelor în cercetările de marketing: Tipuri de scale. Metode de scalare.
Modalităţi de obţinere a datelor în cercetările de marketing: Investigarea datelor secundare. Cercetări calitative de marketing. Observarea. Sondajul. Proiectarea chestionarului. Fundamentele eşantionării. Determinarea dimensiunii eşantionului şi alegerea metodei de eşantionare.
Analiza datelor în cercetările de marketing: Analiza univariată a datelor în cercetările de marketing. Modalităţi de analiză bivariată.
 
3. Gh. Orzan, M. Orzan – Cybermarketing, editura Uranus, Bucuresti, 2007, p.62-81, p.101-111
 
Planificarea unei campanii de web marketing
Publicitatea on-line
Impactul strategic al Internetului asupra fidelizării clienţilor
 Profesori

 


Profesori : Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor
2016-2017

Prof. BUCUR ION
Prof. BONCIU CATALINA
Prof. IORDACHE-PLATIS MAGDALENA
Prof. MARINESCU PAUL
Prof. MARCU NICU
Prof. TOMA SORIN
Conf. COMAN ADELA
Conf. HUDEA OANA
Conf. OLTEANU COSMIN CĂTĂLIN
Conf. POPESCU CRISTINA RALUCA
Conf. POPESCU CRISTIAN
Conf. RĂDULESCU CORINA MANUELA
Conf. SURUGIU CAMELIA
  APOSTU DRAGOȘ


© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin